Deklaracja dostępności

Opublikowano: 2023-12-12 r.

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu Niezbędnik e-SGH

Dane teleadresowe

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (SGH)
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa, Polska
tel. centrala: +48 22 564 60 00
faks kancelarii: +48 22 849 53 12
e-mail: informacja@sgh.waw.pl

Data publikacji strony internetowej: 2021-09-09 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-04-24 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne:

  1. Dwie sekcje "footer" na stronie głównej, co jest mylące dla czytników ekranu.
  2. Kolejność i poziomy nagłówków nie są spójne z logiczną strukturą witryny.
  3. Brakujący kontrast na niektórych elementach strony.
  4. Brak etykiet dla pól formularzy.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-12-12 r.
Deklarację sporządzono na podstawie zewnętrznego audytu dostępności cyfrowej serwisu: Wynik raportu

Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest kierownik Biura ds. Dostępności i Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami Justyna Kapturkiewicz, adres justyna.kapturkiewicz@sgh.waw.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 564 9463. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Rzecznik Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Budynki Uczelni zostały wyposażone w 50 znaczników systemu nawigacyjno-informacyjnego, który działa przy pomocy bezpłatnej aplikacji TOTUPOINT. Z dźwiękowym opisem przestrzeni można zapoznać się na stronie systemu nawigacyjno-informacyjnego Totupoint.
System nawigacyjno-informacyjny Totupoint

Budynek A, ul. Rakowiecka 24
W budynku występują bariery architektoniczne uniemożliwiające dostęp osobom z niepełnosprawnością ruchową. W strefie wejściowej schody bez podjazdów. Budynek nie jest wyposażony w windę ani w toaletę dla osób z niepełnosprawnością. Jest możliwość wstępu z psem przewodnikiem. W budynku znajdują się 3 znaczniki systemu nawigacyjno-informacyjnego.

Budynek B (Biblioteka), ul. Rakowiecka 22B
Wolna od barier architektonicznych dolna kondygnacja budynku. W strefie wejściowej pochylnia umożliwiająca pokonanie schodów prowadzących do wejścia. Zastosowano mechanizmy umożliwiające otwarcie drzwi zewnętrznych po naciśnięciu odpowiedniego przycisku i samoobsługowe platformy pozwalające osobie na wózku wjechać na poziom parteru. W budynku znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Jest możliwość wstępu z psem przewodnikiem. W budynku znajduje się 6 znaczników systemu nawigacyjno-informacyjnego.

Budynek C, al. Niepodległości 128
Budynek wolny od barier architektonicznych. W budynku jest winda przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach i umożliwiająca dostęp na wszystkie kondygnacje. W budynku znajdują się toalety przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Jest możliwość wstępu z psem przewodnikiem. W budynku znajduje się 6 znaczników systemu nawigacyjno-informacyjnego. W budynku znajduje się 6 znaczników systemu nawigacyjno-informacyjnego.

Budynek G, al. Niepodległości 162
Budynek w większości wolny od barier architektonicznych. W strefie wejściowej pochylnia umożliwiająca pokonanie schodów prowadzących do wejścia. W budynku jest winda przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach i umożliwiająca dostęp na wszystkie kondygnacje z wyjątkiem antresoli. W budynku znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Jest możliwość wstępu z psem przewodnikiem. W budynku znajduje się 30 znaczników systemu nawigacyjno-informacyjnego.

Budynek M, ul. Madalińskiego 6/8
Budynek wolny od barier architektonicznych. W strefie wejściowej pochylnia umożliwiająca pokonanie schodów prowadzących do wejścia. W budynku jest winda przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach i umożliwiająca dostęp na wszystkie kondygnacje. W budynku znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Jest możliwość wstępu z psem przewodnikiem. W budynku znajduje się 1 znacznik systemu nawigacyjno-informacyjnego.

Budynek W, ul. Wiśniowa 41
W budynku występują bariery architektoniczne uniemożliwiające dostęp osobom z niepełnosprawnością ruchową. W strefie wejściowej pochylnia umożliwiającą pokonanie schodów prowadzących na poziom parteru. Budynek nie jest wyposażony w windę. W budynku znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnością. Jest możliwość wstępu z psem przewodnikiem. W budynku znajduje się 1 znacznik systemu nawigacyjno-informacyjnego.

Dom Studencki nr 1 „Sabinki”, al. Niepodległości 147
Budynek wolny od barier architektonicznych. W strefie wejściowej pochylnia umożliwiająca pokonanie schodów prowadzących do wejścia. W budynku jest winda przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach i umożliwiająca dostęp na wszystkie kondygnacje. W budynku znajdują się łazienki przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością oraz dwa pokoje wyposażone w meble o obniżonej wysokości. Jest możliwość wstępu z psem przewodnikiem. W budynku znajduje się 1 znacznik systemu nawigacyjno-informacyjnego.

Dom Studencki nr 2 „Grosik”, ul. Madalińskiego 31/33
W budynku występują bariery architektoniczne uniemożliwiające dostęp osobom z niepełnosprawnością ruchową. W strefie wejściowej schody bez podjazdów. Budynek nie jest wyposażony w windę ani w toaletę dla osób z niepełnosprawnością. Jest możliwość wstępu z psem przewodnikiem. W budynku znajduje się 1 znacznik systemu nawigacyjno-informacyjnego. ​

Budynek K, ul. Kieleckiej 43
Budynek wolny od barier architektonicznych. Budynek posiada nowoczesną windę dostosowaną do potrzeb użytkowników z różnymi rodzajami niepełnosprawności, umożliwiającą dostęp do wszystkich pięter. W budynku na podniesionym parterze znajduje się ogólnodostępna toaleta. Istnieje możliwość wejścia z psem przewodnikiem.

Dodatkowe informacje

SGH zapewnia dostęp do tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Dostęp do usługi możliwy jest z każdej strony serwisu głównego, poprzez ikonę umieszczoną w stopce strony lub poprzez poniższy link:
Tłumacz języka migowego on-line

Uczelnia wyposażona jest w pętle indukcyjne:

  • pętla stanowiskowa w Dziale Rekrutacji, budynek G p. 37,
  • pętle powierzchniowe w salach budynku C (Aula I, Aula II, sale wykładowe:1B, 2E ,3A ,4B ,5A, 5D oraz Aula Głowna w budynku G),
  • Mobilne pętle indukcyjne oraz systemy FM.